Fundamentalne informacje na temat konsolidacji finansowej – co warto wiedzieć?

Konsolidacja finansowa to proces, który polega na połączeniu i prezentacji sprawozdań finansowych jednostek, które tworzą grupę kapitałową. Zestawienie musi być tak zrobione, aby grupa kapitałowa tworzyła jedną jednostkę, uwzględniając wymagane wyłączenia wewnętrzne grupy i korekty, a także przeliczenia na wspólną walutę.

firma - obrazek

Autor: Sebastian Schack
Źródło: http://www.flickr.com
firma - fotografia

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com
firma - tableau

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

Innymi słowami, konsolidacja finansowa polega na połączeniu sprawozdań finansowych kilku podmiotów gospodarczych, które działają odrębnie, ale wiążą je kwestie kapitałowe. Chodzi o takie ich ukazanie, jakby funkcjonowały jako jeden podmiot. Jeśli mowa o jednym z celów, jakie niesie za sobą konsolidacja finansowa to należy wskazać ukazanie transferu zysków spółek, które działają w tzw. oazach podatkowych. Co więcej powinno się mieć na uwadze, że wszystkie czynności przeprowadzane są w arkuszu konsolidacyjnym. Korekta konsolidacyjna bilansu nie powinna mieć wpływu na równowagę bilansową. Co więcej, nie powinny być sporządzane jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych wcześniej niż 3 miesiące od momentu przeprowadzenia konsolidacji sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe uwzględnia wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia. Warto dodać, że małe grupy kapitałowe mają prawo (prawo spadkowe kraków) do uzyskania zwolnienia z konsolidacji.

IBM cognos BI to oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzanie analiz oraz prezentowanie ich w bardzo dobrej formie. Dzięki niemu proces konsolidacji finansowej jest efektywny. Szczególnie efektywność dostrzegalna jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze sporym rozproszeniem źródeł danych, a ponadto występują skomplikowane połączenia między podmiotami. Dzięki IBM cognos BI oszczędzamy czas.