Jak to porachować? – rachunki wspólnot mieszkaniowych – podpowiedzi

Wspólnota mieszkaniowa jest zajmującym przedmiotem rozważań , tak pod względem społecznym jak i finansowym. Zgodnie z definicją wspólnota mieszkaniowa to wspólnota właścicieli, których obiekty wchodzą w skład określonej nieruchomości. Warto przyjrzeć się jej finansom. Wspólnota tego typu powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia się pierwszego lokalu. Zakładane są tu dwie KW: lokalowa i budynkowa. Wspólnota mieszkaniowa mimo, że jest jednostką organizacyjna nie mającą osobowości prawnej często jest zaopatrzona w organy, siedzibę REGON czy NIP, a także tym jest dawcą podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od uzyskanych dochodów (poza zaliczkami właścicieli).

bloki

Autor: katrien berckmoes
Źródło: http://www.flickr.com
Istnieją dwa typy wspólnot mieszkaniowych: małe i duże, obie funkcjonują na podstawie ustawy o posiadaniu lokali. Już po tej krótkiej informacji widać, że rozliczanie wspólnot mieszkaniowych łódź to rzecz skomplikowana (zwłaszcza w dużych miastach takich jak Kraków, Warszawa czy Poznań). Wspólnoty mieszkaniowe nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Do tego typu działań wystarczą tylko tzw. „inne ewidencje”. Są one formą przez, którą rozliczanie wspólnot majątkowych jest uproszczone – znajdziesz to na stronie. Umożliwiają one na pominięcie mało istotnych podpunktów, a poza tym istnieje możliwość rozbudowania innych gałęzi znaczących dla WM. Gdy chodzi o rozliczanie wspólnot mieszkaniowych Łódź obejmuje różnorakietypy kosztów.

Szukasz podobne publikacje, jednak wszedłeś w ślepy zaułek? Jeżeli tak, to zalecam ten serwis (https://drabest.pl/pl/) – rzeczywiście warto wziąć go pod uwagę.

blok mieszkalny

Autor: Dennis Adams
Źródło: http://www.flickr.com

Ogólnie można je podzielić na dwie grupy: koszty działania nieruchomości wspólnej (przykładowo media dostarczane do części wspólnej, utrzymanie czystości, drobne remonty, ubezpieczenie) i koszty świadczeń prowadzonych do lokali według potrzeb indywidualnych właścicieli. Koszty nałożone na wspólnotę mieszkaniową są ujmowane rozliczeniu po zakończeniu roku obrotowego, którym dla adresata jest rok kalendarzowy. W sprawozdaniu finansowym przedstawia się osiągane przychody, poniesione koszty, a także osiągnięty wynik, czyli różnicę pomiędzy przychodami a kosztami. Do podsumowania finansowego trzeba zaliczyć m .in.: wynik dotyczący eksploatacji, wyniki na poszczególnych rodzajach mediów, wyniki tyczące się remontów. Rozliczenie roczne wspólnoty polega na tym, że osiągnięte przez wspólnotę rezultaty cząstkowe rozlicza się na poszczególnych właścicieli obiektów, których indywidualne rozliczenia razem składają się na wynik całej wspólnoty (poza funduszem remontowym).

Środki, które nie zostały wykorzystane z danego roku nie są rozliczane, przechodzą na kolejny rok. Łódź, Kraków, Poznań – polskie miasta usiane są wspólnotami mieszkaniowymi. W wypadku wielkich wspólnot można zwrócić się o radę do wyspecjalizowanego biura rozliczeń lub zatrudnić księgową, która jest biegła w tego typu rachunkach, czasami istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, wnoszącym wiele do tej tematyki. Wspólnota mieszkaniowa jest mianownikiem specyficznym, dlatego trzeba być bardzo odpowiedzialnym podczas prowadzenia jej finansów. Ważne, by zarówno lokatorzy jak i zarząd byli o tym uprzedzeni.